Palaa pääsivulle

Nosteco Oy:n palveluiden käyttöehdot

Nämä palveluehdot yhdessä tietosuojaperiaatteiden ja muiden Palveluun sisältyvien ehtojen ja tietojen kanssa (jäljempänä Ehdot) sääntelevät palvelun, sivuston, sisällön, laitteiston ja ohjelmiston (jäljempänä Palvelu) käyttöäsi. Rekisteröitymällä tai käyttämällä tätä Palvelua tai mitä tahansa sen osaa hyväksyt Ehdot.

Palveluun rekisteröityvän on oltava yli 13-vuotias ja oikeustoimikelpoinen. Palvelun käyttöoikeus on vain palveluun rekisteröityneellä henkilöllä (jäljempänä Asiakas) itsellään. Palvelu on henkilökohtainen.

Nosteco Oy ei vastaa Palvelussa välitettyjen kolmansien osapuolten materiaalin sisällöstä. Tällaista materiaalia ovat mm. palvelukuvaukset, palvelujen ehdot, tarjoukset ja tilaukset.

Palveluun mahdollisesti sisältyviä ohjelmistoa ja sisältöä ei myydä, vaan näihin myönnetään käyttöoikeus ja vain näiden Ehtojen mukaisesti.

Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Nosteco Oy:n (jäljempänä Nosteco) palveluihin, ellei Palvelusopimuksessa toisin sovita. Lue nämä ehdot ja Palvelusopimuksen tuomat erityisehdot huolellisesti.

Sisällysluettelo

Tilaukset

Nostecon täytyy hyväksyä erikseen jokainen tilaus. Tilaus katsotaan hyväksytyksi vasta kun tilattu Palvelu on aktivoitu käyttöön, laitteisto toimitettu, tai kun Nosteco asiasta erikseen ilmoittaa tilausvahvistuksella. Nosteco varaa oikeuden hylätä tilauksia kokonaan tai osittain. Mahdolliset laitteistotilaukset ovat aina riippuvaisia varastosaatavuudesta.

Hinnat ja maksut

Ilmoitetut hinnat ovat ilman ALV:a, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu. ALV lisätään hintoihin voimassa olevan verokannan mukaisena. Mahdolliset rahti- ja käsittelykulut lisätään myös laskuun. Hinnat ovat voimassa sitoumuksetta.

Asiakas on velvollinen maksamaan Nostecolle Palvelusta sovitut tai kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan vastuu on riippumaton siitä, onko hän käyttänyt Palvelua. Maksuja voidaan periä sekä etu- että jälkikäteen, sen mukaan mitä maksukaudesta on sovittu. Nostecolla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita, sopimusehtojen muuttamisen mukaisesti.

Palvelun käyttö voi sisältää tietojen siirtoa muun palveluntarjoajan verkon kautta. Palvelussa ilmoitetut hinnat eivät sisällä verkkopalveluntarjoajan mahdollisia tiedonsiirto-, tekstiviesti-, ääni- tai muista palveluista veloittamia maksuja. Nosteco ei vastaa palveluntarjoajien veloittamien maksujen suorittamisesta.

Laskutus

Laskut on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä, laskussa mainituilla tiedoilla.

Laskuhuomautus on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää, ja riidaton osa maksettava eräpäivään mennessä. Viivästyneestä maksusta Nostecolla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti ja maksukehotuksesta hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Lisäksi Nostecolla on oikeus periä viivästyneestä laskusta aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut Palvelusta laskutettavat, vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Nosteco voi harkintansa mukaan myöntää asiakkaan pyynnöstä lisää maksuaikaa.

Nosteco lähettää laskun asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Nostecolle nimensä ja laskutusosoitteensa muutoksista. Eri maksutavat ja niiden kustannukset ilmoitetaan hinnastossa.

Palvelun toimittaminen

Mikäli Palvelun toimittaminen epäonnistuu Nostecosta riippumattomasta syystä, voi Nosteco perua tilauksen ja palauttaa maksetun summan.

Riski Palvelun tai sen osan katoamisesta tai vahingoittumisesta, erityisesti jos Palveluun liittyy laitteita, siirtyy Asiakkaalle heti kun ko. tuotteet on vastaanotettu. Mikäli Asiakas kieltäytyy tai laiminlyö laitteistotoimituksen vastaanottamisen, voi Nosteco laskuttaa kohtuullisen summan laitteiden säilytyksestä, kunnes toimitus voidaan suorittaa loppuun.

Jos Nosteco toimittaa Asiakkaalle erehdyksessä väärän Palvelun tai laitteen, tulee hänen ilmoittaa asiasta sähköpostiosoiteeseen support@nosteco.fi ja pyydettäessä palauttaa tai tuhota tuote. Tällaisessa tapauksessa Nosteco korvaa palautuksesta syntyneet kulut. Reklamaatio väärän tai puutteellisen toimituksen vuoksi on tehtävä kohtuullisen ajan sisällä, kuitenkin viimeistään 14 päivän sisällä toimituksen vastaanottohetkestä. Tilaamattoman tuotteen vastaanottaminen ei pura alkuperäistä tilausta, ellei muuta erikseen sovita.

Palvelun peruutusmenettely

Käyttämättömillä laitteilla, alkuperäisessä pakkauksessaan, on 14 päivän palautusoikeus laskettuna toimituksesta toimitusosoitteeseen. Nosteco palauttaa tällöin maksetun ostohinnan. Palautusta varten tulee olla yhteydessä sähköpostiosoitteeseen support@nosteco.fi, josta annetaan lisäohjeita. Nosteco voi veloittaa tai lyhentää palautussummasta asiaan liittyvät rahti- tai postikulut.

Palvelun toimittaminen voidaan aloittaa heti kun tilaus on hyväksytty. Palvelua ei voi perua toimittamisen alettua, joksi katsotaan esimerkiksi Palvelun lataaminen, asentaminen, aktivoiminen tai muu käyttö.

Sopimusehtojen (käyttöehtojen) muuttaminen

Nostecolla on oikeus tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin, palvelumaksuihin ja muihin maksuihin niin etteivät muutokset ole Asiakkaalle vahingoksi. Vastaavia muutoksia voidaan tehdä myös Asiakkaan vahingoksi niin että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutos johtuu yhtiö- tai liiketoimintajärjesteluistä, tuotantokustannusten tai -rakenteen muuttumisesta, kolmansien osapuolten palveluiden muutoksista, Palvelun tai sen osan lopettamisesta, Asiakkaan yksityisyyteen tai taloudelliseen turvallisuuteen liittyvistä uudistamisesta, teknisistä järjestelmäuudistuksista, vanhentuneen tekniikan uudistuksesta, ennakoimattomasta tietoliikenteen määrän tai rakenteen muutoksesta, markkinatilanteen tai palvelun kysynnän olennaisesta ja pysyväisluonteisesta muuttumisesta, toiminnan jatkuvuuden ja palvelutason turvaamisesta kuten poikkeusoloihin varautumisesta tai tietosuojan tai tietoturvan ylläpitämisestä, kehittämisestä tai muuttamisesta.

Lisäksi Nostecolla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan Palvelusopimuksen ehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja asiakkaan vahingoksi muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Nostecolla on oikeus muuttaa sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen palvelusopimuksen sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia tai maksuja asiakkaan vahingoksi myös, jos muutoksen taustalla on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, esimerkiksi sovittuun hintaan vaikuttava verojen tai muiden julkisten maksujen muutos. Nostecolla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin, palveluihin ja maksuihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi toimenpiteet, jotka vaikuttavat palveluiden tekniikkaan tai palvelun ulkoasuun. Jos Nostecosta riippumattomasta ja ennakoimattomasta syystä johtuva muutos edellyttää muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin ja asiakas haluaa jatkaa palvelun käyttöä, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

Sopimusehtojen (käyttöehtojen) tai maksujen muutoksista ilmoittaminen

Nosteco ilmoittaa asiakkaalle hänen vahingokseen tehtyjen viestintäpalveluiden sopimusehtojen, palveluiden tai maksujen muutoksesta ja sen perusteista ja asiakkaan oikeudesta irtisanoa palvelu kirjallisesti tai sähköisesti esimerkiksi laskun yhteydessä tai sähköpostilla, viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos muutos perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen, Nostecolla on oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lähtien, kun muutos tai päätös tuli voimaan. Asiakkaan eduksi tehdyistä muutoksista ja muista kuin viestintäpalveluita koskevista muutoksista Nosteco voi ilmoittaa tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Asiakkaalla on yhden (1) kuukauden ajan muutoksesta tiedon saatuaan, kuitenkin enintään kolmen (3) kuukauden ajan muutoksen voimaantulosta, oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi siitä palvelusta, jota muutos koskee. Palveluun sovelletaan uusia sopimusehtoja niiden voimaantulosta, jos Asiakas ei irtisano sopimusta yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan tiedon muutoksesta. Asiakkaalla ei ole muutoksesta johtuvaa irtisanomisoikeutta, jos muutos on asiakkaan eduksi.

Sopimuksen irtisanominen

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi, ellei muuta ole sovittu. Asiakas saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen sähköpostilla, kirjallisesti, tai muulla Nostecon hyväksymällä menetelmällä. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Nostecolla on oikeus saada takaisin kytkykaupan yhteydessä luovutettu laitteisto ja mahdollisesti annetut käyttöoikeudet ja lisenssit päättyvät samanaikaisesti irtisanomisen kanssa. Nostecolla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kirjallisesti noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Mikäli Asiakkaan käyttöön on luovutettu Palveluun liittyvää aineistoa, esimerkiksi ohjekirjoja, asennusmedioita, asennettuja ohjelmistoja ja niiden kopioita, tai laitteita, on ne Nostecon pyynnöstä palautettava tai tuhottava.

Sopimuksen purkaminen

Asiakas saa purkaa palvelusopimuksen Nostecon viivästyksen tai virheen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Sopimuksen purkaminen voi kohdistua vain siihen palveluun, johon viivästys tai virhe kohdistuu. Nosteco saa purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä etukäteen, jos Nosteco katsoo Asiakkaan oleellisesti häiritsevän Palvelun käyttöä tai toimintaa, Asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, tai Asiakas on rikkonut jotain Palvelusopimusehtoa, näitä Ehtoja, tai mahdollisia lisenssiehtoja olennaisesti. Asiakas ja Nosteco voivat purkaa Palvelusopimuksen, jos sopimuksen noudattamisen on estänyt ylivoimainen este yli kolmen (3) kuukauden ajan, tai palvelua ei voida toimittaa kohtuullisessa ajassa toimituksen edellytyksen puutteesta johtuen. Nostecon tulee purkaa sopimus kirjallisesti. Nostecolla on oikeus saada takaisin kytkykaupan yhteydessä luovutettu laitteisto ja mahdollisesti annetut lisenssit ja käyttöoikeudet päättyvät välittömästi.

Nostecon purkaessa sopimuksen ei ennakoon maksettuja palvelumaksuja palauteta. Mikäli sopimuksen purkautuminen johtuu Nostecon virheestä, palautetaan jäljellä olevaa käyttöaikaa vastaavat palvelumaksut Asiakkaalle. Sopimuksen päättyessä Nostecolla on oikeus kuitata saatavansa mahdollisesti asiakkaalle palautettavista maksuista.

Nostecolla on oikeus lopettaa toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen sopimuksen mukaisen palvelun tai palvelun ominaisuuden tuottaminen. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti, jos lopettaminen on hänen vahingokseen.

Mikäli Asiakkaan käyttöön on luovutettu Palveluun liittyvää aineistoa, esimerkiksi ohjekirjoja, asennusmedioita, asennettuja ohjelmistoja ja niiden kopioita, tai laitteita, on ne Nostecon pyynnöstä palautettava tai tuhottava.

Vastuunrajoitus

Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "sen mukaan kuin saatavilla". Nosteco ei takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettä tai että se on virheetön tai virukseton. Palvelusta ei anneta mitään Palvelun saatavuuteen, täydellisyyteen, luotettavuuteen, tietoihin, tai sisältöön liittyvää nimenomaista tai konkludenttista takuuta, mukaan lukien muun muassa omistusoikeuteen tai loukkaamattomuuteen liittyvät takuut ja takuut kaupattavuudesta tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta. Asiakas sitoutuu nimenomaisesti, että käyttää Palvelua omalla riskillään ja että voi saada useista lähteistä peräisin olevaa sisältöä.

Lukuun ottamatta törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuvaa vastuuta kuolemasta tai henkilövahingoista, Nosteco ei ole vastuussa mistään suorasta vahingosta, joka johtuu Palvelun käytöstäsi tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelua. Nosteco ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorasta, satunnaisesta, välillisestä tai yllättävästä vahingosta, joka johtuu Palvelun käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Palvelua. Nämä vastuunrajoitukset ovat voimassa vaikka Nostecolle olisi kerrottu sellaisten vastuiden mahdollisuudesta.

Riippumatta mistään vahingonkorvauksista, joita Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua mistä tahansa syystä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tässä mainitut korvaukset ja kaikki suorat tai yleiset korvaukset sopimuksessa tai muualla), Nostecon ja sen hankkijoiden koko korvausvelvollisuus Palvelun käytöstä tai niihin liittyen on rajoitettu käyttäjän Palvelun ja ohjelmiston käyttöoikeudesta maksamaan kokonaissummaan velvoitteen aiheuttavaa tapausta edeltävien kolmen kuukauden jakson aikana.

Nosteco ei takaa eikä voi taata, että Palvelut toimivat täysin virheettömällä tavalla tai että mikään annettu informaatio on aina tarkkaa. Käytettäessä navigaatiojärjestelmää voi tapahtua laskuvirheitä esimerkiksi paikallisten ympäristöolosuhteiden ja/tai epätäydellisen tai epätarkan datan vuoksi.

Nosteco ei vastaa Palvelussa välitettyjen kolmansien osapuolten materiaalin sisällöstä. Tällaista materiaalia ovat mm. palvelukuvaukset, palvelujen ehdot, tarjoukset ja tilaukset.

Palvelun sisältö

Nosteco myöntää ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman, Nostecon peruutettavissa olevan käyttöoikeuden päästä Palveluun ja käyttää Palvelua Ehtojen mukaisesti. Palvelun osana Nosteco voi tarjota Nostecon tai sen lisenssinantajien kehittämää tai välittämää sisältöä (jäljempänä Sisältö). Nosteco myöntää ei-yksinomaisen, Nostecon peruutettavissa olevan käyttöoikeuden Sisällön käyttämiseksi määrättyyn tarkoitukseen, ellei soveltuvissa Ehdoissa tai Palvelusopimuksessa ole toisin mainittu.

Palvelun osana Nosteco voi tarjota sinulle tiettyjä Nostecon tai sen lisenssinantajien kehittämiä ohjelmistoja (jäljempänä Ohjelmisto). Ohjelmiston käyttöön saatetaan soveltaan erillisiä ehtoja, jotka sinun tulee hyväksyä ennen Ohjelmiston käyttöä.

Asiakas saattaa pystyä lisäämään tietoa tai sisältöä (jäljempänä Aineisto) Palveluun. Nosteco ei pidätä omistusoikeutta tähän Aineistoon. Nosteco kuitenkin välittää Aineistoa ilman mitään journalistista vastuuta. Aineiston lisääminen Palveluun myöntää Nostecolle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, alilisensioitavissa olevan, siirtokelpoisen, täysin maksetun, rojaltittoman, ikuisen ja peruuttamattoman käyttöoikeuden käyttää, kopioida, julkisesti esittää, näyttää, jaella missä tahansa viestimessä, muokata Aineistoa yhdistääkseen sitä muuhun aineistoon, ja myöntää vastaavat alilisenssit siinä määrin kuin se on Nostecolle tarpeellista Palvelun tarjoamiseksi.

Nosteco ei vastaa tallennetun Aineiston varmuuskopioinnista, vaan Asiakkaan tulee huolehtia tästä itse. Jos Palvelu lakkautetaan tai puretaan, Nosteco voi lopullisesti poistaa kaiken Aineiston ja Sisällön. Nostecolla ei ole velvollisuutta palauttaa Aineistoa tai Sisältöä Asiakkaalle.

Palvelun luonteeseen kuuluu, että sekä Sisältö ja sen esitystapa muuttuvat jatkuvasti. Tästä johtuen Nostecolla on oikeus muuttaa Palvelun Sisältöä ja sen esitystapaa oman harkintansa mukaan.

Tekijänoikeudet

Palveluun liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet ovat Nostecolla. Nosteco pidättää itsellään kaikki oikeudet palvelun sisältöön ellei toisin ole sovittu.

Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta on kielletty.

Sisällön julkaisu, levittäminen ja käyttö

Palvelun tarjoamaan materiaaliin ei myönnetä kopiointi- eikä julkaisuoikeutta. Palvelun tuottamaan tietoaineistoon, jonka tekijänoikeudet Nosteco omistaa, annetaan Asiakkaalle lupa hyödyntää aineistoa omassa liiketoiminnassaan niin kauan kuin palvelusopimus on voimassa. Asiakkaan liiketoiminta ei kuitenkaan voi sisältää tietoaineiston julkaisua, jälleenmyyntiä tai välitystä. Asiakas vastaa omasta toiminnastaan ja sen riskeistä kokonaisuudessaan itse. Kolmannen osapuolten materiaaleja on käsiteltävä niiden omistajien antamien käyttöohjeiden mukaisesti ja vain sallittuihin käyttötarkoituksiin. Palvelua ei saa jälleenmyydä tai välittää kolmannelle osapuolelle.

Palvelun virheettömyys

Palvelu voi koostaa ja esittää tietoja jotka on koottu useammasta eri lähteestä. Nosteco ei vastaa sisällöstä, sen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Varoitus Palvelun reittiohjeista ja etenemisestä maastossa

Palvelu voi koostaa ja esittää tietoja jotka on koottu useammasta eri lähteestä, joiden oikeellisuutta ei voida taata. Siksi Palvelun tarjoamia karttoja ja reittiohjeita ei pidä käyttää ensisijaisena suunnistusvälineenä tai perustana päätöksentekoon tai etenemiseen maastossa!

Palvelun saatavuus

Sisällön ja Palvelun saatavuus voi vaihdella ja on Nostecon harkinnassa. Nosteco nimenomaisesti ei takaa, että tietty sisältö tai Palvelu olisi saatavilla. Nosteco varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa palvelua, estää pääsyn palveluun tai lopettaa palvelun. Palvelu saattaa olla pois käytöstä huoltotaukojen aikana ja muina ajankohtina. Nosteco ei ole velvollinen palauttamaan palveluun syötettyä tietoa tai muuta aineistoa.

Palveluille ei voida taata keskeytyksetöntä toimivuutta, sillä verkkopalveluiden luonteeseen kuuluvat ajoittain ilmenevät tilapäiset katkokset ja häiriöt. Palvelu ei ole virheellinen, jos se keskeytyksistä huolimatta toimii siten, kuten vastaava palvelu yleensäkin.

Palvelu saattaa automaattisesti tarkistaa käytössäolevat ohjelmistoversiot myös kolmannen osapuolten ohjelmistojen osalta. Mikäli Nosteco kokee, että ohjelmistojen päivittäminen on tärkeää tai kriittistä, voi Nosteco estää ko. ohjelmistoversion tai koko Palvelun käytön kunnes päivitys on asennettu.

Linkit palvelun ulkopuolisille verkkosivuille

Palvelussa voi olla linkkejä ulkopuolisille verkkosivuille. Nosteco ei vastaa muiden sivujen sisällöstä eikä kyseessä olevilla sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Mainokset

Palvelu voi sisältää mainoksia. Mainokset voivat olla suunnattuja Palveluun tallennettuun sisältöön tai tietoon, Palvelun kautta tehtyihin kyselyihin, tai muuhun tietoon.

Reilun käytön periaatteet

Palvelun käyttäjä sitoutuu käyttämään sitä tavanomaisella tavalla, tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisella ohjelmistolla. Muu käyttö on kielletty. Esimerkiksi tietoaineistojen haku tai lataaminen muuten kuin Nostecon tarjoamilla sovelluksilla on kielletty. Tavanomainen käyttötapa ja tarkoitus on kuvattu palvelun ohjeissa.

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja maksuista, vaikka olisi luovuttanut sen toiselle. Huomaa, että palveluita voidaan käyttää myös muiden maksullisten palveluiden tilaamiseen, joten palvelun käytössä tulee noudattaa korostettua huolellisuutta (vertaa luottokortti). Käyttäjätunnus ja salasana tulee säilyttää turvallisesti niin että kellään muulla ei ole niihin pääsyä. Jos on syytä epäillä, että salasana on päätynyt kolmannen osapuolen haltuun, ota välittömästi yhteyttä Nostecoon.

Asiakkaan on huolehdittava Palvelun käytön, laitteiden ja ohjelmistojen riittävästä tietoturvasta.

Asiakas sitoutuu antamaan todenmukaiset ja täydelliset tiedot rekisteröityessään Palveluun ja pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Asiakas sitoutuu myös siihen että hänen tallentamansa Aineisto on totuudenmukaista ja käyttötarkoitukseensa tarvittavan täydellistä.

Mikäli Palvelun toiminta edellyttää henkilötietojen välittämistä Asiakkaalle, Asiakas sitoutuu pitämään nämä tiedot salassa sekä käsittelemään niitä hyvän tavan ja henkilötietolain mukaisesti. Ilman sen henkilön lupaa jota henkilötiedot koskevat, näitä tietoja saa säilyttää vain tietojen käsittelyyn kuluvan ajan.

Asiakas sitoutuu myös noudattamaan seuraavia normaaliin verkkokäyttäytymiseen liittyviä sääntöjä:

 • Noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä, Ehtoja ja hyviä tapoja;
 • Olemaan toimittamatta Palveluun laitonta, loukkaavaa, virheellistä, harhaanjohtavaa, herjaavaa, pornografista, häiritsevää, kunniaa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta Aineistoa;
 • Hankkimaan kaikki tarvittavat suostumukset, luvat ja käyttöoikeudet, jotka tarvitaan laillisesti Aineiston toimittamiseksi Palveluun;
 • Kunnioittamaan muiden yksityisyyttä;
 • Olemaan levittämättä tai julkaisematta roskapostia, kohtuuttoman suuria tiedostoja, ketjukirjeitä, pyramidisuunnitelmia tai viruksia; tai
 • Olemaan käyttämättä muita tekniikoita tai käynnistämättä toimia, jotka voivat vahingoittaa Palvelua tai Palvelun käyttäjien etuja tai omaisuutta;
 • Olemaan käyttämättä mitään automatisoituja järjestelmiä tai keinoja päästä, hankkia, kopioida tai seurata mitään palvelun osaa;
 • Olemaan vastuussa julkaisemaasi Aineistoon liittyvistä seurauksista;
 • Olemaan poistamatta, kiertämättä, käänteisohjelmoimatta, avaamatta salausta tai muutoin muuntamatta tai häiritsemättä mitään sovellettavia käyttösääntöjä tai yrittämättä kiertää Sisältöön liittyviä digitaalisten oikeuksien hallinta- tai kopiosuojausmenetelmiä tai muita teknologioita, joita käytetään Sisältöön tai sen identifiointitietoon pääsyn tai käytön kontrollointiin;
 • Olemaan käyttämättä mitään muita automatisoituja järjestelmiä tai keinoja kuin niitä, jotka Nosteco tarjoaa Sisällön valintaan tai lataamiseen.

Nosteco voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta:

 • Valvoa tai tarkistaa mitä tahansa Sisältöä tai Aineistoa;
 • Poistaa mitä tahansa Aineistoa Palvelusta; ja
 • Milloin tahansa harkintansa mukaan rajoittaa pääsyä mihin tahansa Palvelun osaan.

Vakuutus

Lataamalla Aineistoa Palveluihin Asiakas vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat sisällön käyttöä ja jakamista koskevat oikeudet ja luvat sekä oikeudet, joita vaaditaan lupien antamiseen näissä ehdoissa.

Vahingonkorvaus

Asiakas sitoutuu korvaamaan Nostecolle kaikki tappiot, kustannukset ja vahingot, joita Nostecolle aiheutuu kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat näiden Ehtojen rikkomiseen, kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien rikkomiseen tai siihen että kolmas osapuoli väärinkäyttää Palvelua ja Asiakas on mahdollistanut tämän väärinkäytöksen siten, että ei ole riittävällä tavalla suojannut käyttäjätunnusta ja salasanaa väärinkäytöksiltä.

Asiakastietojen käsitteleminen

Nosteco voi käsitellä asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kulloinkin voimassaolevassa rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa lain mukaisin edellytyksin. Rekisteriselosteet ja tietosuojaperiaatteet löytyvät joko Nostecon tai Palvelun verkkosivuilta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää Nostecoa käyttämästä ja luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin. Sähköinen suoramarkkinointi yleensä edellyttää asiakkaan antamaa etukäteistä suostumusta. Nosteco voi käsitellä tunnistamis- ja paikkatietoja muun muassa palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten, sekä markkinointitarkoituksiin voimassa olevan lain mukaisesti. Käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa matkapuhelinverkkoon liitetyn laiteen tyyppi sekä muut päätelaitteeseen liittyvät tiedot, liittymän sijaintitiedot sekä viestintään ja palveluiden käyttöön liittyvät muut tunnistamistiedot, kuten liittymänumerot, paikkatieto, yhteyksien ajankohdat sekä kestot. Tunnistamis- ja paikkatietoja voidaan tallentaa pitkiksikin ajoiksi johtuen Palvelun luonteesta. Nostecolla on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä, kuten myyntipuhelut. Nosteco voi käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, laaduntarkkailuun ja koulutukseen.

Ylivoimainen este

Nosteco vapautuu sopimus- ja vahingonkorvausvelvoitteestaan, jos sopimuksen noudattamista estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota Nosteco ei voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä ja joka on yrityksestä riippumaton. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat viestintäverkon korjaus- ja rakennustyöt, kansallinen poikkeustila, työselkkaus, tulipalo, luonnonmullistus, energiajakelun keskeytys, lainsäännös tai viranomaismääräys tai -päätös, ulkopuolisen aiheuttama kaivuu- tai laitevahinko tai vastaava vahinko sekä edellä mainituista seikoista johtuvat sopijakumppanin toimitusvirheet. Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai viivästyy mainituista syistä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan sen verran kun olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Asiakas vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ylivoimaisen esteen tapauksissa, joita ovat esimerkiksi kansallinen poikkeustila, tulipalo, luonnonmullistus, maksuliikenteen keskeytys ja viranomaismääräys tai -päätös.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Nostecon kirjallista etukäteistä suostumusta. Nostecolla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä tai kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Siirtävä Nosteco tai vastaanottava taho ilmoittaa siirrosta asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen siirron tapahtumista. Sopimukseen perustuvat Nostecon saatavat voidaan siirtää kolmannelle. Kun asiakas on saanut saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen, voi hän suorittaa maksut vain siirronsaajalle.

Palvelun ylläpitotoimet

Palvelussa voi ilmetä korjaus- ja huoltotöiden aikana lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. Nosteco huolehtii vikatapausten korjaamisesta työajan puitteissa. Vikailmoituksia vastaanotetaan sähköpostiosoitteessa support@nosteco.fi.

Yhteystiedot ja ilmoitukset

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Nostecolla on ajan tasalla olevat yhteystiedot asiakkaasta. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Palvelusopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen Nostecon tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse lähettämistä seuraavana arkipäivänä. Nosteco lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset asiakkaalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen tai laskutusosoitteeseen tai sopimuksen mukaisesti sähköpostiosoitteeseen tai matkaviestinliittymänumeroon. Nostecon postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse tai matkaviestinliittymänumeroon lähettämistä seuraavana päivänä. Nostecon yhteystiedot ilmenevät Palvelusopimuksesta tai muusta asiakkaalle annettavasta asiakirjasta.

Palaute Nostecolle

Toimittamalla ideoita, palautetta ja/tai ehdotuksia (jäljempänä Palaute) Palvelun kautta tai muuta kautta Nostecolle, käyttäjä hyväksyy että: Nostecolla voi olla yhtäläisiä kehitysideoita kuin Palaute; Palautte ei sisällä luottamuksellista tai palautteen antajan tai kolmannen osapuolen yksinoikeudella omistamaa tietoa; Nostecolla ei ole mitään salassapitovelvollisuuksia koskien Palautetta; Nosteco voi vapaasti käyttää, jaella, hyödyntää, kehittää edelleen ja modifioida Palautetta mihin tahansa tarkoitukseen; ja että palautteen antaja ole oikeutettu minkäänlaiseen korvaukseen Nostecolta.

Sopimusasiakirjojen tulkintajärjestys ja irrotettavuus

Sopimuksen sisällön määrää Palvelusopimus, sen liitteet ja nämä Ehdot. Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriitainen, etusijajärjestys on seuraava: Palvelusopimus ja mahdolliset kampanjaehdot, Palvelukohtaiset erityisehdot, nämä Ehdot ja hinnasto. Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä. Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Jos Nosteco ei toimeenpane tai toteuta jotain näistä ehdoista, se ei tarkoita kyseisen kohdan määräyksestä luopumista.

Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Nostecon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ehtojen voimassaolo

Nämä Ehdot ovat voimassa 01.03.2015 alkaen toistaiseksi.

JavaScript ei ole käytössä

JavaScriptin tulee olla käytössä jotta voit käyttää tätä verkkosivua. Ole hyvä ja muuta selaimesi asetuksia.